Siirry pääsisältöön
Palvelu

Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen

Yleiskaava kertoo, miten kunta suunnittelee alueidensa käyttöä ja jakamista asumisen, työelämän, liikenteen, virkistyksen ja muiden toimintojen kesken. Yleiskaavasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi laatia yleiskaavan joko yksin tai yhdessä naapurikuntiensa (yhteinen yleiskaava) kanssa. Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaava voidaan laatia myös maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi määrätyllä alueella. Ruokolahden Keskustan yleiskaavan tehtävä ja tarkoitus on esittää kaavan muodossa kunnan tavoitellun kehityksen periaatteet, joilla ohjataan eri toimenpiteitä ja maankäytön muutoksia. Yleiskaavojen avulla pyritään ennakoimaan tulevaa kehitystä pitkällä aikavälillä. Yleiskaavassa osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi.

Asioi tästä

Ehdot ja kriteerit

Oikeusvaikutteiset rantayleiskaavat toimivat maankäytön suunnitelmana, jonka perusteella voidaan käsitellä rantarakentamisen luvat. Kaavaa täydentää ja täsmentää rakennusjärjestys. Kunnanvaltuusto tarkastelee yleiskaavojen päivitystarpeen valtuustokausittain. Maanomistajat voivat laittaa vireille kaavoja koskevat asiat kirjallisesti vapaamuotoisella kirjeellä kunnanhallitukseen.

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin yleiskaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua yleiskaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Toimintaohjeet

Jos haluat vaikuttaa yleiskaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Yleiskaava kertoo, miten kunta suunnittelee alueidensa käyttöä ja jakamista asumisen, työelämän, liikenteen, virkistyksen ja muiden toimintojen kesken. Yleiskaavasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Kunta voi laatia yleiskaavan joko yksin tai yhdessä naapurikuntiensa (yhteinen yleiskaava) kanssa.

Maankäyttö- ja rakennuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132