Siirry pääsisältöön

Rakennusluvan hakuohje

RAKENNUSLUVAN HAKEMINEN

Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa.

Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen.

Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten tarvitaan rakennuslupa, lupaa edellyttävänä käyttötarkoituksenmuutoksena pidetään muun ohella loma-asunnon käytön muuttamista pysyvään asumiseen ( tarvitsee ensin poikkeamisluvan, ellei pysyvää asumista ole hyväksytty oikeusvaikutteisessa kaavassa ).

Rakennuslupa on rakennuskohtainen. Jos samalla kertaa haetaan rakennuslupaa loma-asunnolle ja saunalle, tulee molemmista tehdä täydelliset hakemukset kaikkine alla olevine liitteineen.

Rakennuslupa-asiakirjat käsittävät:

  • lupahakemus toimitetaan yhtenä kappaleena, liitteet samoin piirustuksia lukuun ottamatta yhtenä kappaleena (hakulomakkeen saa alla olevasta lomakkeistosta), hakemus on kaikkien rakennus-paikan omistajien / haltijoiden allekirjoitettava tai oltava valtakirjat
  • selvityksen omistusoikeudesta ( kopio kauppakirjasta, lainhuutotodistuksesta tai vuokra-sopimuksesta ), lainhuutotodistus voidaan maksua vastaan ( 8 € ) ottaa kunnassa
  • kopio kartasta tai kaavasta, saa tarvittaessa kunnasta
  • suunnittelijan allekirjoituksella varustetut rakennuspiirustukset kahtena sarjana käsittäen pohjat, leikkaukset materiaalimerkintöineen ja U-arvoineen, julkisivut, hormipiirroksen ja asemapiirroksen ( piirustukset on oltava mittakaavassa 1:50-1:100, hormipiirros 1:10-1:20, asemapiirustus 1:200-1:500 )
  • RH1-lomake täytettynä ja allekirjoitettuna ( saa alla olevasta lomakkeistosta ), RH 2-lomake täytettynä ja allekirjoitettuna ( jos hakemus koskee 2 asuntoa tai enemmän, esim rivitalo, tai laajentamisen tai muutostöiden yhteydessä olemassa olevat asuinhuoneistotiedot muuttuvat), RH-5-lomakkeella ilmoitetaan rakennustyön aloituspäivämäärä, se lähetään vasta sen jälkeen kun anturat on valettu ( rakennustyön aloittamiseksi katsotaan perustusten valaminen, ei raivaus- tai kaivuutyöt ), aloitus voidaan ilmoittaa sähköpostilla tai vastaavalla tavalla rakennustarkastajalle.
  • selvitys rakennuspaikan kaikkien rajanaapureiden, myös tien tai kapean vesistön toisella puolella ja tonttiin nähden kulmittainkin olevien naapureiden kuulemisesta ( hakulomakkeen saa alla olevasta lomakkeistosta ), hakija täyttää kohdat 1-5, allekirjoittaa sen, naapuri täyttää kuulemisosan, kuulemisessa naapurille on esiteltävä rakennussuunnitelmat ), kunta voi maksua vastaan suorittaa naapureiden kuulemiset
  • vastaavan työnjohtajan hakemus ( lomakkeen saa alla olevasta lomakkeistosta ), pääsääntöisesti vastaava työnjohtaja tarvitaan kaikkiin rakennusluvallisiin kohteisiin, vastaavalla työnjohtajaksi hyväksyttävällä tulee olla vähintään rakennusalan teknikon tutkinto ja aikaisempaa kokemusta vastattavan kohteen kaltaisesta rakentamisesta, pienehköissä ja rakenteiltaan yksinkertaisissa kohteissa ( ei loma-asunnoissa, saunoissa eikä kosteiden tilojen remonteissa ) voi vastaavana työnjohtajana olla kokenut rakennusammattimies, täytetty lomake on vastaavan työnjohtajan ja rakennuttajan allekirjoitettava
  • esiselvitys jätevesijärjestelmän valinnasta kiinteistölle-lomake täytettynä ja allekirjoitettuna ( lomakkeen saa alla olevasta lomakkeistosta ) + jätevesien käsittelysuunnitelma sisältäen asemapiirustuksen ja esitettävät ratkaisut ( tärkeä esittää imeytyksen korkeusasema pohjaveden / järven pinnasta, imeytystä ei voi suorittaa 1 metriä lähempänä pohjaveden / järven pintaa, niissä tapauksissa ja kallioisella alueella tulee käyttää erilaisia harmaavesisuodattimia )
  • asuinrakennuksista / ympärivuotisesti asuttavista loma-asunnoista on esitettävä energiaselvitys ja -todistus ( lupavaiheessa pääsuunnittelija antaa sen, myöhemmässä vaiheessa vain FISE hyväksynnän omaava taho ).

Nämä asiakirjat on oltava jo luvanhakuvaiheessa, lupaehdoissa voidaan edellyttää rakennuksen laajuudesta riippuen mm. pohjatutkimusta, rakennesuunnitelmia, LVI-suunnitelmia, julkisivujen värityssuunnitelmia, VSS-suunnitelmia yms.

 

TOIMENPIDELUVAN HAKEMINEN

Rakennusluvan sijasta voidaan hakea toimenpidelupaa:

  • ei rakennuslupaa vaativaan rakennuksen ulkoasua muuttavaan toimenpiteeseen
  • asuinrakennuksen huoneistojärjestelyihin
  • maston, säiliön mm. lietelantasäiliö ja laakasiilo, piipun pystyttämiseen
  • tuulivoimalan rakentamiseen
  • jätevesijärjestelmän rakentamiseen
  • energiakaivon poraaminen ja lämpöputkiston asentaminen

Toimenpidelupa-asiakirjat ( vrt. rakennuslupa ):
  • samanlainen hakemus täytettynä ja allekirjoitettuna kuin rakennusluvassa ( ruksi kohtaan Toimenpidelupa ) yhtenä kappaleena / toimenpide
  • omistusoikeusselvitys vrt. rakennuslupa
  • rakennuspiirustukset 3 srj vrt. rakennuslupa
  • naapureiden kuuleminen vrt. rakennuslupa
  • vastaava työnjohtaja vrt. rakennuslupa
  • masto- ja tuulivoimalahakemuksessa on oltava selvitys hankkeen vaikutuksista maisemaan ja naapureihin ( MRA 64 § )

 

TOIMENPIDEILMOITUKSEN TEKEMINEN

Rakennusluvan sijasta voidaan haja-asutusalueella jo olevaan asuntoon kuuluva enintään 20 m2:n ja asemakaava-alueella enintään 10 m2:n suuruinen tulisijaton talousrakennus ( esim. aitta, varasto, huvimaja, grillikatos, autokatos ) rakentaa ilmoitusmenettelyllä. Rakennus tulee sijaita muiden rakennusten kanssa samassa pihapiirissä, sitä ei voi sijoittaa irralleen esim. tontin toiseen kolkkaan. Ilmoitusmenettelyssä ei saa loukata yleistä etua, eikä naapurin oikeusturvaa.

Toimenpidelupa-asiakirjat ( vrt. rakennus- tai toimenpidelupa ):
  • samanlainen hakemus täytettynä ja allekirjoitettuna kuin rakennus- ja toimenpideluvassa ( ruksi kohtaan Toimenpideilmoitus ) yhtenä kappaleena / toimenpide
  • omistusoikeusselvitys vrt. rakennuslupa
  • pelkistetyt rakennuspiirustukset 2 srj vrt. rakennuslupa

LOMA-ASUNNON KÄYTÖN MUUTTAMINEN PYSYVÄÄN ASUMISEEN

Kriteerejä:

  • loma-asunnon tulee sijaita kaikkina vuodenaikoina autoliikenteellä ( pelastusajoneuvot, jäteautot yms ) kelvollisessa paikassa ( ei siis saaressa eikä esim. hankalan mäen takana )
  • loma-asunnon tulee sijaita muun vakinaisen asutuksen tuntumassa.
  • rakennuksen ominaisuuksien tulee täyttää vakinaisen asumisen vaatimukset mm. nykyisin hyvin kireät ja kiristyvät energiatalouden vaatimukset

Mikäli eo. kriteerit ovat täytettävissä tapahtuu käyttötarkoituksen muuttaminen seuraavasti:

  • Lupa- ja toimitusjaostolta haetaan poikkeamislupaa alla esitetyillä asiakirjoilla ja menettely-tavoilla, jos muutettava loma-asunto sijaitsee kaavoittamattomalla alueella >> sen jälkeen haetaan rakennuslupa kuten yllä.
  • Lupa- ja toimitusjaoston poikkeamislupa alla esitetyillä asiakirjoilla ja menettelytavoilla , jos muutettava loma-asunto sijaitsee kaava-alueella RA- tontilla >> sen jälkeen haetaan rakennuslupa kuten yllä.


POIKKEAMISLUVAN HAKEMINEN

Savitaipaleen kunnan lupa- ja toimitusjaostolta haettavaa poikkeamislupaa tarvitaan mm

  • uuden loma-asunnon rakennuspaikan muodostamiseen ranta-alueelle, ellei alueella ole oikeusvaikutteista asema- tai yleiskaavaa
  • mikäli eo. kaavoittamattomalla ranta-alueella vanha loma-asunto puretaan ja sen jälkeen rakennetaan uusi loma-asunto tai vanhaa laajennetaan yli 60 m2:ksi ( esim. 40 m2:stä 75 m2:iin )
  • asema- tai ranta-asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden ylittämiseen
  • kts edellinen loma-asunnon käytön muuttaminen pysyvään asutukseen


 Haettavaan poikkeamislupaa tarvitaan mm.

  • kun poiketaan muista kaavamääräyksistä kuin edellistä
  • kts edellinen loma-asunnon käytön muuttaminen pysyvään asutukseen


Hakuasiakirjat:

  • hakemus ( lomake netistä tai kunnasta) kahtena kappaleena, rakennuspaikan omistajien / haltijoiden on allekirjoitettava hakemus tai toimitettava valtakirja.
  • omistusoikeusselvitys 1 kpl, kts. rakennuslupa
  • karttakopio 1 kpl
  • 5 kpl asemapiirustuksia ( huom. ei vielä muita suunnitelmia )
  • naapureiden kuuleminen poikkeamislupaa haettaessa ( lomake netistä tai kunnasta) 1 kpl / naapuri, kts. rakennusluvan hakeminen