Siirry pääsisältöön

Liittymissopimus

Sopimus ja kynä

 

Liittymissopimuksen sopimusehdot

  

 1. Laitos toimittaa liittyjälle vettä ja vastaanottaa liittyjän kiinteistön jäte-, sade-, ja perustusten kuivatusvedet noudattaen tätä sopimusta ehtoineen ja kulloinkin voimassa olevia yleisiä määräyksiä.

 2. Laitos noudattaa liittyjältä perittävien vesimaksujen osalta kulloinkin voimassa olevia vesimaksutaksoja. Jätevesimaksujen osalta noudatetaan jätevesimaksusta annettua lakia ja kulloinkin voimassa olevaa jätevesimaksutaksaa.

  Viemärilaitoksen liittymismaksun vuotuiserille lasketaan jätevesimaksulain edellyttämä 7 prosentin suuruinen korko ensimmäisen vuotuiserän maksuunpanoa lähinnä seuraavan kalenterivuoden alusta lukien. Jos vuotuiismaksun suorittaminen viivästyy, on sille suoritettava 5 prosentin suuruinen lisäkorko erääntymispäivää seuraavan kuukauden alusta lukien sen mukaan kuin siitä säädetään jätevesimaksulaissa. Vesilaitoksen liittymismaksun vuotuiserille on suoritettava kunnanhallituksen hyväksymän taksan mukaista korkoa.

 3. Liittyjä suorittaa 2 kohdan mukaiset maksut sekä sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia määräyksiä ja sopimusehtoja.

 4. Veden laskutus aloitetaan siitä päivästä, jolloin vesi johdetaan kiinteistön vesilaitteistoihin. Jätevesimaksun laskutuksen osalta noudatetaan, mitä siitä on erikseen säädetty. Mahdollisesta rakentamisaikaisesta veden toimittamisesta ja jäteveden johtamisesta sekä näiden laskutuksesta soivitaan erikseen.

 5. Tonttivesijohdon liittymiskohta ja sijainti laitteineen on merkitty tähän sopimukseen liitettyyn piirustukseen.

 6. Tonttiviemäreiden liittymiskohdat ja -korkeudet, tonttiviemäreiden sijainti laitteineen sekä kiinteistölle määritellyt padotuskorkeudet ilmenevät sopimukseen liitetystä viemäri-ilmoituksesta tai piirustuksesta.

 7. Mikäli padotuskorkeuden alapuolella olevia tiloja varustetaan viemäripisteillä, laitos ei vastaa näissä tiloissa syntyvistä tulvista aiheutuvista vahingoista.

 8. Jos liittyjä vaihtuu, allekirjoittanut liittyjä ilmoittaa siitä heti laitokselle sekä sitoutuu luovutuskirjaan sisällyttämään ehdon, jonka nojalla luovutuksensaaja sitoutuu noudattamaan kaikkia tämän liittymissopimuksen ehtoja.

 9. Jos liittyjä haluaa sanoa irti liittymissopimuksen, hänen on ilmoitettava tästä laitokselle kirjallisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen haluttua sopimuksen päättymisajankohtaa.

 10. Liittyjä on vastuussa laitokselle kiinteistön vedenkulutuksesta aiheutuvista vesimaksuista vesimittarin lukemiseen saakka, joka on suorittava viimeistään kahden (2) viikon kuluessa vaihtumis- tai irtisanomisilmoituksen saapumisesta lukien. Jätevesimaksujen osalta noudatetaan, mitä siitä on erikseen säädetty.

 11. Laitoksella on oikeus sanoa irti vesilaitoksen liittymistä koskeva sopimus kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla, jos laitos lopettaa toimintansa ko. alueella tai jakeluverkko luovutetaan toiselle omistajalle taikka laitoksessa tapahtuu muita tähän verrattavia uudelleenjärjestelyjä.

 12. Ennen kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen asentamista on niitä koskevat suunnitelmat esittävä laitoksen hyväksyttäväksi. Suunnitelmiin tulee kuulua vesijohto- ja viemäripiirustukset, joiden tulee sisältää tontin asemapiirustus, pohjapiirustukset ja johtojen pystykaaviot sekä vaaditut erikospiirustukset ja selvitykset.

 13. Tonttivesijohdon ja tonttiviemärin rakentamiseen ja kunnossapidon kaivutöineen suorittaa kustannuksellaan liittyjä lukuunottamatta tonttivesijohdon hankintaa ja asennusta, jonka suorittaa laitos ja josta laitos laskuttaa liittyjää kulloinkin voimassa olevien laitoksen laskutusperusteiden mukaisesti.

 14. Liittyjä sitoutuu tonttijohtojen rakentamisessa noudattamaan laitoksen antamia ohjeita.

 15. Liittyjä on saanut tätä sopimusta tehtäessä yhden kappaleen voimassaolevia laitoksen yleisiä määräyksiä sekä vesi- ja jätevesimaksuja koskevia taksoja.

 16. Tämä sopimus tulee voimaan, kun se on molemmin puolin allekirjoitettu.

 17. Tätä sopimusta on tehty kaksi samansanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.